Над 2,5 милиона лева  вложи КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД в проект за енергийна ефективност

Фирма КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД успешно изпълни проект „Повишаване на енергийната ефективност в КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД” по договор за БФП № BG16RFOP002-3.001-0518-C01, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта бе подобряване на енергийната ефективност на КМХ-ЕЛЕМЕНТ ООД за постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност. Тя е осъществена чрез постигане на следните специфични цели:


- Въведено в експлоатация ново производствено оборудване;
- Внедрена система за енергиен мениджмънт съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO 50001

Изпълнението на проекта позволи на фирмата да разшири капацитета на съществуващиа стопански обект, да намали разходите за производство на единица продукция, да развие екологосъобразно производство и да подобри енергийната ефективност на фирмата.


Общата стойност на проектa е 2 525 000.00 лева, от които 1 272 611.50 лева европейско и 224 578.50 лева национално финансиране.


*Платена публикация