В следващите 60 дни само в едно от висшите учебни заведения у нас-най- голямото и най- реномирано техническо висше училище- Техническият университет в София, ще се проведат 7 конкурса за общо 12 главни асистента.

Те са само част от обявените конкурси за научни степени във ВУЗ-а.


Конкурсите са в катедрите: "Енергетика", "Транспорт, корабоплаване и авиация", "Общо инженерство", с тесни профили химия, физика и математика, "Машинно инженерство", "Електротехника, електроника и автоматика" и "Комуникационни и компютърни технологии".

Конкурсите са обявени за нуждите на ТУ-София, за филиала му в Пловдив и Колежа в Сливен.
Най- много са конкурсите за главни асистенти в катедра „Комуникационни и компютърни технологии“- 4. Трима са за „Общото инженерство“ и 2-ма за „Машинното“. Останалите катедри са обявили конкурси за по един главен асистент.

Кандидатите за участие в тези конкурси следва да имат придобита научна степен преди това, която да им позволява да кандидатстват за позицията.


Повече информация за обявените конкурси може да се намери на сайта на ТУ- ttp://konkursi-as.tu-sofia.bg/index.php?p=konkursi&sp=gl_asistent