Живеем повече, раждаме все по- малко

Продължава спадът на раждаемостта в България, като коефициентът на обща раждаемост се доближава до нивото на повечето европейски страни. В същото време се увеличава проъдлжителността на живота.

Изводите са от приетия от Правителството годишен доклад за състоянието на здравето на гражадните на Република България, към края на миналата година.

От данните става ясно, че през 2017 година продължава тенденцията за намаляване на раждаемостта, в сравнение с предхоната 2016 година, от 9,1 промила коефициент на обща раждаемост, на 9 промила. В същото време през миналата година сме живели повече средно с 11 дни, в сравнение с продължителността на живот на българите през 2016 година, когато е била 74,години и 65 дни. Въпреки това тази продължителност на живота е все още по-ниска от средната за ЕС, която е 80 години и 9 месеца.

Годишният здравен доклад отчита и продължаващите негативни промени във възрастовата структура на населението и демографското остаряване. ,
Достигнатото през 201 7 г. равнище на детската смъртност от 6.4‰ е най-ниското в цялата история на демографската статистика на България. По отношение на този показател се наблюдава дълготрайна тенденция за намаляванена детската смъртност в България от 2000 година насам. Въпреки изразената тенденция за намаление на смъртността и в останалите възрастови групи, България все още е с по-висок коефициент за смъртност (15.5‰) в сравнение със страните от ЕС, където този показетел е 10,2‰.
През 2017 г. намалява заболеваемостта от злокачествени новообразувания спрямо предходната година, като най-висока е болестността от рак на млечната жлеза при жените и рак на женските полови органи. Запазва се структурата на умиранията по причини, като продължават да са водещи болестите на органите на кръвообращението и новообразуванията.
В доклада са представени и дейностите по опазване на общественото здраве, държавния здравен контрол, изпълнението на имунизационния календар на страната, програмите, проектите и плановете в областта на общественото здраве.

Като основно предизвикателство за здравето на гражданите се посоват хроничните незаразни болести, които са основна причина за смърт и намалена работоспособност.