С Решение на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова от 18-ти март тази година и на основание чл.110, ал1 т.2 от Закона за обществените поръчки се прекратява обществената поръчка за реконструкцията на надлез „Катекс“ и се отстранява от процедурата единственият кандидат, участвал в нея- „Дивелъпър“ ЕООД –град София.
Решението на кмета е под номер 366 и е публикувано на сайта на Община Казанлък.


Софийската фирма бе единствен участник в процедурата, която бе обявена в края на миналата година, през декември, след като Община Казанлък получи допълнителен финансов транш от страна на Правителството, като само за надлеза бяха предвидени 1 ,2 млн. лева.

Реконструкцията на основното пътно съоръжение към Южната индустриална зона на Казанлък трябваше да приключи в рамките на 9 месеца, като строителните работи се планираха за начало през април тази година.


Представеното от „Дивелъпър“ ЕООД техническо предложение е неподходящо по смисъла на допълнителните разпоредби от ЗОП, не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката и не съответства на поставените изисквания, става ясно от решението.


Като мотиви за прекратената процедура Стоянова посочва, че участникът е представил оферта, която не отговоря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и се отстранява от участие заради неподходяща оферта.
При разглеждане на постъпилата оферта от единствения участник, се оказва, че той е декларирал, че за изпълнението на задачата ще използва капацитета на подизпълнител в лицето на „Каристратов Груп“ ООД, на когото възлага 80% от изпълнението на предмета на поръчката.
Представена е била и отделна декларация от страна на подизпълнителя за поети от него ангажименти, като в същото време в представеното от страна на изпълнителя „Дивелъпър“ ЕООД „Предложение за изпълнение на строителството“ се оказва, че подизпълнителят не е включен в организационната схема, въпреки че ще изпълнява по- голямата част от предмета на обществената поръчка.


За решението си да отстрани от процедурата единствения участник кметът на Казанлък се позовава и на изцяло възприетите мотиви на Комисията по провеждането на процедурата, че участникът не е изпълнил минималните изисквания към показателя от Методиката за оценка на офертите „ Предложение за изпълнение на строителството“ и не може да получи минималните 50 точки, за да бъде оценено предложението му.
Комисията е установила също и несъотвествие с предложения график за работа и работната ръка, на база нужната за свършване работа.

Решението на кмета на Община Казанлък може да се обжалва от засегната страна пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 дневен срок.

Цялото решение и мотивите за него може да се намерят тук: https://www.kazanlak.bg/common/pdf/1553002222-reshenie.pdf