Очакваната средна продължителност на живот общо за населението на България, изчислена за периода 2016 - 2018 г., е 74.8 години. Най-висока е в областите София – столица, и Кърджали, където стига до 76,6 години, а най-ниска е в област Монтана - 72.7 години. Спрямо предходния двугодишен период - 2015 - 2017 г., този показател за страната ни остава непроменен. Това показват последните данни на Националния статистически институт. В осем области продължителността на живот е над средната за България. Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната, но най-голяма е разликата между двата пола в област Силистра - 8.5 години, а най-малка - в областите София – столица, и Шумен - 6 години. Според представената информация, средната продължителност в Старозагорска област е 74,1 години.

България заедно с Латвия, където средната продължителност е 74.9 години, е сред страните с най-ниска средна продължителност на живота на населението в Европейския съюз, а с най-висока са Испания - 83.4, и Италия - 83.1 години.

Средната продължителност на живота при мъжете у нас е 71.4 години, докато при жените е със 7 години по-висока - 78.4 години.
За периода между 2008 и 2018 г. увеличението при мъжете е с 1.9 години, а при жените - с 1.8 години.

Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2.9 години по-висока - 75.7 години, отколкото населението в селата, където цифрата показва - 72.8 години. Спрямо 2008 г. за населението в градовете увеличението е с 2.3 години, а за населението в селата е с 1 година.

По информация на Economy.bg