Безработните дължат по 22.40 лв. месечно за здравни вноски

От 1 януари 2019 хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски, дължат по 22.40 лева месечно, информират от Националната агенция за приходите. Такива са трайно безработните, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата, както и тези, които не са регистрирани като самоосигуряващи се по смисъла на Кодекса за социално осигуряване.

Със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 от 1 януари т.г. е определен нов размер на минималния месечен осигурителен доход - 560 лв. и на максималния месечен осигурителен доход - 3000 лв. Според Закона за здравното осигуряване, неосигурените на друго основание се осигуряват върху доход, не по-малък от половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Тоест за тях здравноосигурителната вноска се изчислява в размер на 8% върху не по-малко от 280 лв. и не повече от 3000 лв. месечно.

От Националната агенция за приходите напомнят, че срокът за внасяне на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за месец януари 2019 трябва да се внесе най-късно до 25 февруари 2019.

Всички, които сами внасят здравните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Ако от 1 януари 2019 трябва сами да ги плащате, то следва да подадете декларацията по посочения образец до 25 февруари. Санкцията за неподаването й е от 500 до 1000 лева.Декларацията се подава в офиса на Агенцията по постоянен адрес.

Здравноосигурителните права на гражданите, които се осигуряват за своя сметка, се прекъсват, ако не са внесени повече от 3 дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Прекъснатите здравноосигурителни права се възстановяват, при условие, че гражданите заплатят всички дължими здравни вноски за последните 60 месеца.