Към 31 декември 2017 година публикуваните от Териториално статистическо бюро – Югоизток, данни сочат, че броят на жилищата в областта е 175 788. Населението на цялата Старозагорска област към същата дата е 319 067 души /по посочените статистически данни населението в община Казанлък в края на миналата година е 68 555 души/. Средният брой лица на едно жилище е 1.81, като за градовете показателят е 2.0 лица, а за селата – 1.4.

В градовете се намират 114 хиляди жилища или 64.9% от общия брой. Жилищният фонд в област Стара Загора се състои от 89 504 жилищни сгради, като в градовете се намират 32.4% от всички жилищни сгради, а в селата – 67.6%.

Най-висок е относителният дял на жилищните сгради, построени в периода 1946-1960 г. – 28.2%, а най-нисък на тези, построени след 2011 г. – 0.7%.

По-голямата част от жилищата са с две и три стаи – 67.9%, следвани от тези с четири и повече стаи – 25.5%, а едностайните са 6.6%.

Преобладаващата част от жилищата са собственост на частни физически лица – 170.9 хиляди, което представлява 97.2% от общия жилищен фонд на област Стара Загора.

Общата полезна площ на жилищата в областта е 12 604.8 хил. кв. метра. Средната полезна площ на едно жилище в областта е 71.7 кв. м., като в градовете тя е 72.7 кв.м, а в селата – 69.9 кв. метра.

Средната жилищна площ на човек от населението в област Стара Загора е 30.4 кв. м., като за градовете тя е 27.5 кв. м., а за селата 37.9 кв. метра.

Основните признаци, характеризиращи благоустроеността на жилищата, са електрификация, водоснабдяване, канализация и изградена инсталация за централно или местно отопление.

От всички 175 788 жилища 72.9% са електрифицирани, имат водопровод и канализация. Електрифицираните жилища, които имат водопровод, канализация и централно или местно отопление, са 20.5%, електрифицираните жилища с водопровод съставляват 3.6%, а тези, които само са електрифицирани, са едва 2.8%.

Само преди седмица, от националната статистика обявиха ,че 1,2 млн. жилища в Бългаиря са празни.