Показва отчетът на Общински съвет-Казанлък за работата му през последната половин година

Повече от едно заседание на месец е провеждал Общинският съвет на Казанлък през последните 6 месеца, сочи отчетът за неговата работа. В числово изражение – насрочени са 8 заседания, взети са 157 решения, а постоянните комисии са провели 78 заседания и са излезли с 506 становища. От постоянните комисии най-активна е била тази по икономика, бюджет и финанси с председател Драгомир Петков от групата „Експерти за Казанлък“, която е провела 11 заседания и е разгледала 81 въпроса. Следвана е от ПК по приватизация и разпореждане с общинска собственост с председател Галин Иванов от ГЕРБ – 7 заседания с 81 разгледани въпроса, и от ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт с председател инж. Цветан Шиков от „Експерти за Казанлък“, която е заседавала 7 пъти и е разгледала 75 въпроса.

В актива на местния парламент през отчетния период влизат приемането на нова Наредба 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини, на три годишни програми - за управление и разпореждане на имоти - общинска собственост, за развитие на туризма и за читалищната дейност, на общинска програма за закрила на детето, на общински план за младежта и годишен план за ползване на дървесина от горски територии.

Взети са 62 решения, свързани с приватизация и разпореждане с общинска собственост и земи от общинския поземлен фонд. По 42 въпроса относно устройство на територията, инфраструктурата, строителството и транспорта са излезли с решение местните старейшини.

"За първи път в настоящия мандат, от началото на 2017 година, се появи тревожна тенденция на протести от окръжните прокуратури срещу действащи наредби на общинските съвети", се посочва в отчета на Казанлъшкия Общински съвет. С цел избягване на значителни съдебни разноски, своевременно са били направени промени на текстове в 6 наредби. Това са Наредба 4 за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на община Казанлък; Наредба 9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски заведения; Наредба 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; Наредба 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък; Наредба 33 за управление на общинските пътища и Наредба 22 за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък.

Изменени и допълнени са още две наредби - Наредба 28 относно общинския бюджет и Наредба 34 за спортните клубове.