С 33 гласа „за“, 0 „против“ и 0„въздържал се“ на извънредна сесия на Общинския съвет бяха приети Вътрешните правила за организацията и реда за проверка на декларации и установяване на конфликт на интереси в ОбС –Казанлък.

Те са в съответствие със Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и за установяване конфликт на интереси. Правилата касаят кметовете на кметства, представителите в органите на управление или контрол на търговски дружества с общинско участие, управителите и членовете на органите на управление или контрол на общински предприятия. Ще бъде избрана Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за упражняване на текущ и последващ контрол върху актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната власт, избрани от Общински съвет-Казанлък.

„Надявам се, че с приемането на Вътрешните правила комисията ще работи обективно и в срок“, каза от трибуната общинският съветник от „Експерти за Казанлък“ Владимир Чучумишев.

До извънредната сесия се стигна, след като на редовното заседание на Общинския съвет на 25 октомври точката бе отложена. Тогава председателят на Общинския съвет Николай Златанов се опита да убеди колегите си, че Наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси, в съответствие с която трябва да са и Вътрешните правила на местния парламент, е приета на национално ниво и е изготвена от най-добрите специалисти. По думите му, Наредбата е влязла в сила на 5 октомври и поради този кратък срок няма практики по прилагането й. Вътрешните правила на Общинския съвет обаче трябва да се приемат до 5 ноември, а после да се правят корекции, ако е необходимо. Неговите аргументи не бяха приети и по предложение на Николай Ибушев, председател на групата общински съветници „Експерти за Казанлък”,точката бе отложена за извънредна сесия на местния парламент, която бе насрочена за 1 ноември.

Съгласно приетите Вътрешни правила, на всички кметове на населени места, управители и контролни органи на общински търговски дружества и общински предприятия ще бъдат проверявани имуществените декларации и ще бъдат установяван конфликт на интереси. Постоянната комисия за противодействие на корупцията, избрана в съответствие с този документ, ще проверява и актовете и договорите, издадени или сключени от органите на местната изпълнителна власт, избрани от ОбС.