Съветник пита за децата със СОП

За приобщаващото образование в Община Казанлък и и готовността й да отговори на нарастващия брой на деца със СОП и такива, нуждаещи се от допълнителна подкрепа, пита кмета Галина Стоянова общинската съветничка Теодора Иванова.

Въпросите на съветничката са депозирани с официално писмо в канцеларията на Общинския съвет на Казанлък.

Според съветничката, въпросите й са възникнали след поредица срещи с родителите педагогически специалисти. Пред тях тя е представила отчет за изпълнение на Стратегията за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците на Община Казанлък, като впечатленията й са че документът на местната власт е бил непознат за родители, а учителите се притеснили да го коментират.

Въпросите на съветничката с свързани с провеждането на оценка на децата в предучилищните групи за откриване на риск от обучителни затруднения, както и в кои от тях: в колко образователни институции са създадени кабинети, терапевтично оборудвани, в които да работят логопеди, ресурсни учители и психолози,: какъв е общият брой на децата, насочени към допълнителна подкрепа след проведен скрининг при постъпване в детска градина и след оценка в предучилищните институции.

Сред останалите питания са въпросите за наличието на анализ за нужното финансиране, за назначаване на специалисти, с цел по-ефективна работа с децата със специални потребности, както и за начина, по окйто се осъществява допълнителната подкрепа и подкрепата на деца със СОП в образователните институции, в които няма назначени ресурсни специалисти.