Част от сграда с обща площ 807 квадратни метра, намираща се на пл. „Севтополис” 14, е включена в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост на Община Казанлък за 2018 г. Под N 15 в Приложение 1 „Очаквани приходи от предстоящи сделки по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол” фигурира предложението, което касае емблематичната сграда в центъра на града, известна на казанлъчани като хотел „Балкан”. Тя е построена през 20-те години на миналия век, като в нея освен хотела, се е намирала и Казанлъшката популярна банка. Към градежа през 1926 година със средства на Популярна банка се дострояват халите. Сградата е одържавена през 1946 г., после става общинска собственост.

Настоящото предложение на общинска администрация се отнася за части от сградата. Това са стълбищна клетка от първия етаж със ЗП 22 кв.м, помещение със санитарен възел с площ 50 кв.м и стълбищна клетка от втория етаж, третия, четвъртия и таванския етажи - всеки със ЗП 405 кв.м, състоящи се от канцеларии, санитарни помещения, коридори, стълбищни клетки. Общата прогнозна цена е 300 000 лева, а предназначението на обекта е за Обществено-делово обслужване.

Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост ще бъде разглеждана на сесията на Общинския съвет утре, 30 ноември, а дневният на заседанието е публикувано в сайта на местния парламент.

От направените предложения на администрацията се вижда, че очакваните приходи от предстоящи сделки по Закона за приватизация и следприватизационен контрол са 1 111 700 лева, като са предложени общо 23 обекта. Освен „Балкан”, по-сериозни приходи се залагат от сделките с 5 самостоятелни обекта, намиращи се в новата бизнес сграда на ул. „Чудомир”, северно от сградата на музей-галерия. Общата стойност на очакваните приходи от там е 440 000 лева.

В годишната програма са заложени очаквани приходи от продажба на имоти общинска собственост - ДМА, по реда на Наредба 15 на Общинския съвет. Тук се предлагат 25 обекта на обща стойност 426 000 лева. Приходите, които очаква Общината от продажба на общински имоти - земи по реда на Наредба 15 на Общински съвет, са 1 373 885 лева плюс приходи от продажба на земеделска земя на стойност 47 730 лева или общо 1 421 615 лева.
Очакваните приходи от продажба на нематериални дълготрайни активи са в размер на 46 300 лева.

Така, съгласно предложенията в Годишната програма на Общината за2018 година, от предстоящи сделки се очакват общо 3 005 616 лева.

В следващите приложения на документа са посочени още пера за приходи в общинската хазна. Очакваните приходи от предоставяне на концесия на общински земи по Закона за концесиите – 6 микроязовира на стойност 5850 лева.

От 107 имота с траен статут, които Общината е отдала под наем, се очакваните приходи са 243 888,20 лева.
От 32 имота с траен статут, които Общината възнамерява да отдаде под наем през 2018 година, се очакват приходи в размер на 54 448 лева.
79 са отдадените под наем общински имоти - земеделски земи, от които през идващата година се очаква да влязат в общинската хазна 37 442,67 лева.
35 са земеделските земи и трайните насаждения в землищата на различни населени места в общината, посочени като имоти с намерение да бъдат отдадени под наем, от които се залагат приходи от 16 963 лева.
125 са обектите с временен статут, които Община Казанлък е отдала под наем. Общият годишен наем от тях се очаква да е 176 800,20 лева.
Обектите с временен статут, които Общината възнамерява да предложи за отдаване под наем, са общо 25, а годишните приходи от тази дейност са заложени на 23 131,20 лева.
Общинските имоти за спортно обслужване, предоставени на спортните клубове, съгласно Наредба 15 на ОбС, и очакваните приходи от наема са 6420 лева.
224 са общинските жилища, а общият годишен наем от тях се посочва на 98 298, 48 лева.

Като се сумират всички приходи от наеми, се очаква през следващата година в общинската хазна да влязат 568 699,55 лева.

По текущи преписки по молби на физически или юридически лица при разпореждане с имоти частна общинска собственост като делба, замяна, продажба на земя, очакваните приходи са 60 000 лева.

Общата сума на всички очаквани приходи по Годишната програма на Община Казанлък за 2018 година са 3 634 314, 55 лева.