ОБНОВЕНА! За каруците и наредбите . Почти парламентарно


"В Наредба №30 на Община Казанлък НЕ Е ВЪВЕДЕНА ПЪЛНА ЗАБРАНА за движение на каруци, както твърди кметът. Броят на регистрираните каруци в община Казанлък е 281. Ако движението на каруци е забранено, защо се допуска регистрацията им?! Най-важният въпрос, останал без отговор, е как се упражнява контрол?!”.

Това се казва в разпространено до медиите писмо- позиция на Групата общински съветници на БСП. Писмоот на общинските съветници от БСп е реплика на писмо- обръщение на Кмета на Община Казанлък Галина Стоянова, по повод темата за каруците и тяхното дживение по пътищата на общината.

Кметското писмо, което от два дни е в социалните мрежи, бе повод инициатива на медийна група " Прес Тв" за спиране на каруците в страната и призив към гражданите да алармират Полицията за движението на тези превозни средства.

В писмото си съветниците от БСП твърдят, че "с писменото си изявление от 31.10.2018г. кметът въвежда в сериозно заблуждение всички жители на общината, че „повече от една година Община Казанлък е забранила с Наредба №30 движението на каруци на цялата територия на Казанлък”.


БСП съветниците ще внесат предложения за законодателна промяна до народните представители, за налагане на ПЪЛНА ЗАБРАНА на движението на каруци по републиканската и общинските пътни мрежи, става ясно от разпространеното писмо.


Целият документ на Общинсикя съвет в Казанлък, приет на 25.01.2007 година и с последно изменение от 20 декември 2017 година, може да се прочетете ТУК:


По-късно днес от Групата общински съветници на ГЕРБ също разпространиха писмо, по повод Наредба 30, в което изразиха своя прочит на общинската Наредба, в частта за забрана на каруци за движение по казанлъшките улици. В писмоти си ГЕРб съветниците заявяват, че " общинските съветници на БСП си позволяват да обвиняват Кмета в лъжа, но така няма как да има полезен за обществото диалог", както и нямало да се постигне "спазването на общинските разпоредби и по-конкретно на Наредба №30.". В него те припомнят ихронолигята на приетата и изменянана във времето наредба, като зоните за забрана на движение на каруците по казанлъшките улици са очертали в специална карта. От ГЕРБ призовават колегите си от БСП да са коректни и да не подвеждат гражданите.

*
Проблемът за движението на каруци в общината е регламентиран в Глава 5 на Наредбата
Ето и пълният й текст, актуален към момента.

ГЛАВА ПЕТА
ДВИЖЕНИЕ НА ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА С ЖИВОТИНСКА ТЯГА И БАВНОДВИЖЕЩИ СЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Чл. 7 (Изм. с Решение № 1024/31.07.2014 г.) (1) ППС с животинска тяга се регистрират в кметството на населеното място по местоживеене на собственика.
(2) Преди регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва преглед за спазените технически изисквания, съгласно чл. 71, ал.1 от Закона за движение по пътищата.
(3) (Нова с Решение № 1024/31.07.2014 г.) Бавнодвижещите се ППС се регистрират в Община Казанлък.

Чл. 8 (1) (Изм. с Решение № 1024/31.07.2014 г.) Регистрацията на ППС с животинска тяга се извършва въз основа на писмено заявление, подадено от собственика до кмета на съответното населено място, а за бавнодвижещите се ППС – до кмета на Общината.
(2) Определено длъжностно лице извършва регистрацията, вписва данните за собственика и за ППС в регистър по образец ( Приложение №2 ).
(3) (Изм. с Решение № 1024/31.07.2014 г.) На собственика на регистрираното ППС с животинска тяга се издават регистрационен талон с регистрационен номер по образец (Приложение №3 ), а за бавнодвижещи се ППС се издава регистрационен талон с регистрационен номер по образец - Приложение №9;
(4) регистрационния номер от регистрационния талон е идентичен с поредния номер от вписването в регистъра.
(5) (Изм. с Решение № 1024/31.07.2014 г.) при промяна на някои от реквизитите в регистрационния талон, собственикът на ППС с животинска тяга „или на бавнодвижещо се ППС“ е длъжен да представи съответния документ за вписване в регистъра и издаване на нов регистрационен талон.
(6) (Изм. с Решение № 1024/31.07.2014 г.) при промяна собствеността на ППС с животинска тяга „или на бавнодвижещо се ППС“ в 14-дневен срок новият собственик е длъжен да представи документ за промяна на обстоятелствата, които се записват от длъжностното лице в регистъра, след което се издава нов регистрационен талон.
(7) (Нова с Решение № 305/24.07.2012 г.), (Изм. с Решение № 1024/31.07.2014 г.) За издадения регистрационен талон и дава броя регистрационни номера за поставяне на ППС с животинска тяга „или на бавнодвижещо се ППС се заплаща цена, определена със заповед на кмета на общината, която включва действително извършените материални разходи по изработването им, завишена не повече от 20%.
(8) (Нова с Решение № 1024/31.07.2014 г.) „Регистрационните номера на бавнодвижещо се ППС се закрепват отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.“
(9) (Нова, Решение № 1024/31.07.2014 г.) „Когато бавнодвижещото се ППС представлява състав от ППС, на регистрация по реда на предходните алинеи подлежи заедно целия състав, като в този случай единия регистрационен номер се поставя на предната част на теглещото (водещото) ППС, а втория в задната част на последното ППС от състава“;
(10) (Нова с Решение № 1024/31.07.2014 г.) „Регистрационният номер се изписва върху табела с правоъгълна форма с размери 20 см х 15 см, на която върху син фон от горе надолу на отделни редове се изписва съответно: 1-ви ред: Община Казанлък; 2-ри ред Наименование на населеното място; 3-ти ред Регистрационен номер“;

Чл. 9 Кметовете на населените места се задължават на шестмесечие да представят копия от регистрите на определено със заповед ок кмета на общината длъжностно лице в Общинска администрация за проверка и контрол по извършването на регистрациите на ППС с животинска тяга.

Чл.10 (Изм. с Решение № 356/24.07.2012 г.) ППС с животинска тяга за да се движат по пътищата трябва да притежават:
1. всички технически средства изискващи се съгласно чл.71, ал.1 от Закона за движение по пътищата;
2. (Изм. с Решение № 305/24.07.2012 г.) два регистрационни номера: единият се поставя на задния капак на каруцата, а другият – на лявата каната на каруцата.
3. регистрационен талон издаден от Община Казанлък.
4. (Нова с Решение № 305/24.07.2012 г.) престилки за животински отпадъци.


Чл. 11 (Нов с Решение № 305/24.07.2012 г.)
(1) (Изм. с Решение № 1024/31.07.2014 г.) (Изм. с Решение № 634/20.12.2017 г. ) Пътните превозни средства с животинска тяга се допускат за движение, след като бъдат регистрирани и ако в техническо отношение отговарят на изискванията на Закона за движение по пътищата и са изпълнени изискванията да не замърсяват уличните платна, по следните улици:
1. (Изм. с Решение № 634/20.12.2017 г.) Източно от ул. „Чаталджа“, ул. „Надканижа“, ул. Верия“;
2 (Изм. с Решение № 634/20.12.2017 г.) Северно от ул. „Олимпиада“, ул. „Капрони“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Инж. Фелиск Вожели“, ул. „Стара Планина“ /след кръстовището с ул. „Инж. Феликс Вожели/;
3. (Изм. с Решение № 634/20.12.2017 г.) Западно от ул. „Севт III”;
4. (Изм. с Решение № 634/20.12.2017 г.) Южно от ул. „Кенали, ул. „Москва“;

5. (Отм. с Решение № 634/20.12.2017 г.);
6. (Отм. с Решение № 634/20.12.2017 г.);
7. (Отм. с Решение № 634/20.12.2017 г.);
(2) (Нова с Решение № 1024/31.07.2014 г.) Бавнодвижещите се ППС се движат по маршрут, определен от кмета на Общината.
(3) (Нова с Решение № 634/20.12.2017 г.) Движението на пътните превозни средства с животинска тяга се извършва при спазване на забраните и ограниченията, въведени с пътни знаци.

Чл.12. (1) Забранява се движението на нерегистрирани ППС с животинска тяга по улиците на населените места в община Казанлък и общинската и републиканска пътна мрежа в общината.
(2) Забранява се движението на ППС с животинска тяга без да имат престилки за животински отпадъци по улиците на гр.Казанлък и населените места в общината, както и по общинската и републиканска пътна мрежа.