30 години гаранция за обновените "Розариум" и "Тюлбе"

16 години е гаранционният срок за преносни и разпределителни мрежи и съоръженията към тях, 10 години е гаранцията за изпълнени строително-монтажни и довършителни работи и 4 години – за паркови алеи, велоалеи и паркинги. Това са предвидените гаранционни срокове в договора между Община Казанлък и консорциум „Красив Казанлък” ДЗЗД за извършените строително-монтажни дейности и рехабилитацията на зони за отдих в парк „Розариум”, в лесопарк „Тюлбето” и свързващата ги велоалея.

Това стана ясно от отговора на кмета на община Казанлък галина Стоянова, на питане от общинския съветник от „БСП-Лява България” Пламен Караджов. Социалистът писмено е задал въпрос на кмета, относно това дали са предвидени в договорите за обновяване на парк „Розариум“ и „Тюлбето“ гаранционни срокове за качество на извършената работа, както и али са отправени претенции към фирмите- изпълнителки за възстановяване на пропуканите алеи и фуги.

Лесопарк "Тюлбето"

От кметския отговор става ясно, че "гаранционните срокове са в съответствие с офертата на избрания изпълнител и съобразно Наредба N2 от 31 юли 2003 година за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България."