До 22 март, 17 часа в общинската администрация на Казанлък, Център за обслужване и услуги на гражданите, на бул. "Розова долина" 6 ще се приемат документи на кандидатите за длъжността: Старши експерт " Технически и инвестиционен контрол на строителството” към Дирекция „Устройство на територията и транспорт“, отдел „Технически и инвестиционен контрол на строителството“.

Заповедта за вакантното място е на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова и е публикувана на сайта на Общината.

Кандидатите за поста трябва да имат висше образование, минимум степен бакалавър, архитект или строителен инженер,професионален опит от минимум 1 година в областта на завършеното образование.

Като изисквания за допълнителни квалификации са посочени: работа с Word, Exсel, AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop.

Одобреният кандидат ще бъде назначен първоначално с 6 месечен изпитателен срок, в полза на работодателя.

Като професионални ангажименти за заеманата позиция са посочени:

-Осъществява функциите на администрацията, свързани с дейностите по изпълнение и контрол в строителството, от момента на неговото започване до въвеждането на обектите в експлоатация. Отговаря за ангажиментите на администрацията във времето за изпълнение на строителството, недопускането на незаконни строителства и опасни сгради.

Кандидатите за длъжността трябва да подадат:

заявление /свободен текст/,автобиография /СV/, както и ксерокопие на диплома за завършена образователна степен, работа с компютър.

Подборът на кандидатите ще бъде по документи и интервю, с отговарящите на изискванията за длъжността кандидати.
Длъжността е обявена и в Дирекция „Бюро по труда”, град Казанлък.