В рамките на 18 месеца Община Казанлък ще реализира проект с външно финансиране, свързан с разширяване на социалните услуги за деца с увреждания и деца в риск. Ще бъдат реконструирани и оборудвани 2 сгради в града. Това са Дневният център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства, който ще бъде изграден в неизползваемия двуетажен корпус от сградата на Детска ясла № 6 „Надежда“, и ремонт на съществуващия Център за обществена подкрепа с цел разширяване на дейността му. За това информира общинският пресцентър.

Основните строителни дейности по изграждането на Дневния център възлизат на 299 902,69 лв. с ДДС и предвиждат преустройство и цялостен вътрешен ремонт на битовите и санитарните помещения в корпуса на Детска ясла № 6, въвеждане на мерки за енергийна ефективност, газификация, подмяна на електрическа и ВиК-инсталации, изграждане на външна рампа към входа на сградата и монтиране на външен асансьор за достъп до втория етаж на корпуса, реконструкция на дворното пространство и превръщането му в сензорна градина.

За новия Дневен център, чийто капацитет е да обслужва 30 деца за дневна грижа и 60 деца за консултативни услуги, е предвидена доставка на необходимото оборудване и обзавеждане на различните кабинети и зали за работа и рехабилитация.

За извършване на аналогичен ремонт и на другите три корпуса на детската ясла - смяна на покрив, дограма, топлоизолация, са предвидени средства в общинския бюджен на Общината за 2018, предстои обществена поръчка.

За първи път в Казанлък „Синя стая“ и Спешен прием за деца - жертви или свидетели на насилие, ще отворят врати след ремонта на Центъра за обществена подкрепа. При настоящ капацитет 60 деца в риск, след обновяването той ще обслужва 80 деца. Главната цел на специализирания екип в Центъра е предотвратяване изоставянето на деца, работа с деца с отклонения в поведението, превенция на насилието и отпадането от училище.

Строително-ремонтните дейности в сградата на съществуващия Център за обществена подкрепа са на обща стойност 79 722,47 лв. с ДДС. Те включват вътрешен ремонт на част от помещенията на 2 етаж, изграждане на външна рампа и достъпна среда, доставка на необходимото оборудване и обзавеждане.

Обновяванията и на двете сгради са планирани с краен срок средата на месец септември, т.г. Следва доставката на оборудване и подготовката на съответните специалисти.